Kontakt

Fakturačné údaje

FEX spol. s r. o.
Oravská Jasenica 137, 029 64

IČO:48340812
DIČ:2120140528
IČ DPH:SK2120140528

 

Informácie o prevádzkovateľovi údajov

Prevádzkovateľom webu vo vzťahu k spracúvaniu údajov opísaným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov je spoločnosť̌ FEX s.r.o., IČO: 48340812, sídlo: Oravská Jasenica 137 029 64 Oravská Jasenica.
Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

Doba uchovávania osobných údajov:

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a doby nevyhnutnej archivácie vyplývajúcej zo zákonných nariadení právnych noriem.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ zmenil, opravil neaktuálne alebo nesprávne jej osobné údaje vo všetkých informačných systémoch a to neodkladne na základe nových zistení alebo listinných podkladoch, prípadne iného právneho úkonu. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje dotknutou osobou, bude spracúvať v zmysle § 7. zákona č.18/2018 Z .z. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje správne a úplne osobné údaje na základe právneho nároku prevádzkovateľa. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú spracovania jeho osobných údajov a týmto informáciám porozumela.

Informácie, ktoré poskytujete

Spoločnosť zhromažďuje informácie, ktoré poskytujete priamo prostredníctvom webovej lokality. Informácie, ktoré zhromažďujeme, obsahujú osobne identifikovateľne informácie, ktoré predstavujú akékoľvek informácie týkajúce sa vašej osoby, a ktoré by niekomu umožnili vás identifikovať̌. Niektoré príklady informácií, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:

Kontaktné údaje. Zhromažďujeme vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje.
Demografické údaje. Zhromažďujeme demografické informácie – krajina.
Obsah. Zhromažďujeme obsah správ, ktoré nám posielate, ako napríklad spätná väzba a recenzie produktov, ktoré napíšete, alebo otázky a informácie, ktoré poskytujete zákazníckej podpore.
Údaje zo životopisu. Zhromažďujeme údaje potrebné na to, aby sme o vás uvažovali v súvislosti s voľným pracovným miestom, ak nám pošlete žiadosť̌, vrátane vašej histórie zamestnania, výpisu výsledkov štúdia, vzoriek písania a referencií.
Prevádzkovateľ informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ.

Zozbierané informácie zhromažďujeme na rôznych miestach webovej lokality, na:

E-mailové a iné dobrovoľne oznámenia – Môžete sa tiež rozhodnúť̌, že budete s nami komunikovať̌ prostredníctvom e-mailu, webovej lokality alebo inými prostriedkami. Takéto oznámenia sa môžu spájať̌ s našim úsilím o zákaznícky servis, s vašimi otázkami alebo môžu byť určené na iné účely. Zhromažďujeme informácie v týchto oznámeniach a takéto informácie môžu obsahovať̌ informácie, ktoré vás osobne identifikujú.

Môžete sa rozhodnúť̌, že pri používaní webovej lokality dobrovoľne poskytnete ďalšie informácie, ktoré nepožadujeme, a v takýchto prípadoch ste za tieto informácie zodpovední výlučne vy.

Ďalšie účely spracúvania: marketing (zasielanie reklamných materiálov, priamy predaj a obchodné oznámenia).

Na základe bezplatného a nepovinného súhlasu používateľa môže niektoré osobné údaje používateľa (meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo) spoločnosť spracúvať aj na marketingové účely (priamy predaj, zasielanie marketingového materiálu a obchodné oznámenia), alebo na ten účel, aby mohla spoločnosť kontaktovať príslušného používateľa prostredníctvom elektronickej pošty s cieľom navrhnúť mu kúpu produktov a/alebo služieb, ktoré ponúka spoločnosť a/alebo spoločnosti tretích strán, predstaviť ponuky, propagačné akcie a obchodné príležitosti.

Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na tento účel je bezplatné a nepovinné a v prípade, že takýto súhlas chýba, nemožno žiadnym spôsobom zabrániť možnosti pokračovať v nákupe. V prípade, že bol takýto súhlas udelený, príslušný používateľ môže tento súhlas zrušiť bez spätných účinkov kedykoľvek, a to na žiadosť adresovanú spoločnosti, podľa pravidiel uvedených v časti s názvom „Kontakt“. Príslušný používateľ môže tiež jednoducho namietať voči odosielaniu ďalších marketingových oznámení (e-mailom) aj kliknutím na konkrétne prepojenie týkajúce sa zrušenia s cieľom zrušiť súhlas, ktoré je súčasťou každého marketingového e-mailu. Po tom, ako spoločnosť zrušil súhlas, pošle používateľovi správu elektronickej pošty s cieľom potvrdiť, že súhlas bol skutočne zrušený.

Bezpečnosť údajov

Nadobúdateľ údajov udržiava primerané fyzické, elektronické a procesné záruky, ktoré pomáhajú chrániť vaše informácie pred stratou, krádežou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením. Upozorňujeme vás však, že akýkoľvek e-mail alebo iný prenos, ktorý posielate prostredníctvom internetu, nemôže byť úplne chránený a nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií zhromaždených prostredníctvom našej webovej lokality.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto zásady zmeniť alebo doplniť. Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok uvedených v týchto zásadách, spoločnosť uverejní oznámenie na svojej domovskej stránke a prepojenie na nové zásady pred tým, ako zmena nadobudne platnosť.

Kontakt

Ak máte otázky k týmto Zásadám ochrany osobných údajov, informačným postupom alebo vašim obchodným vzťahom s našou webovou lokalitou, kontaktujte nás: E-mailom: info@fex.sk

Dátum revízie

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 1. marca 2022.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.